KREDYCIAK-Opinie, forum  

  Kredyciak.pl > Pożyczki prywatne

FORMY ZABEZPIECZEŃ POŻYCZEK PRYWATNYCH

 
Ocena: Ocena wątku: 2 głosów, 4.00 średnia.
Linki sponsorowane


stare 03-10-2010, 23:01   #1
A.G.
 Zamierzając udzielić pożyczki albo ją zaciągnąć powinniśmy się odpowiednio zabezpieczyć. Zabezpieczyć można pełną kwotę pożyczki zarówno kapitał jak i odsetki. O zabezpieczeniu warto pomyśleć bez względu na to komu udzielamy pożyczki, czy są to znajomi, rodzina czy osoba obca.

Najbezpieczniej gdy każda pożyczka nawet drobna jest potwierdzona pismem. Co prawda art. 720 § 2 K.c. mówi o pisemnej formie pożyczki tylko w przypadku gdy kwota przekracza 500 zł, my jednak zdecydowanie polecamy formę pisemną bowiem jest bezpieczniejsza.

Prawdą jest, że pisemna umowa pożyczki nie przewiduje rygoru nieważności jednak w razie odmowy zwrotu pożyczki będziemy mieli problemy z wyegzekwowaniem pieniędzy bez pisemnego dowodu. Ponadto warto pomyśleć o pisemnym pokwitowaniu od pożyczkobiorcy odbioru pieniędzy o ile nie były one przelane na konto pożyczkobiorcy. W tym wypadku wystarczy sam dowód przelewu.

Należy również zapamiętać, żeby zawrzeć w umowie pożyczki wymóg zwrotu zobowiązania na konto. Przelew na konto eliminuje bowiem ryzyko nieuzasadnionej odmowy zwrotu pożyczki. W przypadku gdy pożyczkobiorca będzie twierdził, że oddał już pieniądze pożyczkodawcy, ten będzie mógł wykaz historii rachunku przedstawić w sądzie jako dowód.

Bardzo ważne jest przy zawieraniu umowy pożyczki stosowne zabezpieczenie. Wielokrotnie zdarza się, że egzekucje wszczęte po wyroku przeciwko dłużnikom stoją w martwym punkcie z powodu braku dostatecznego zabezpieczenia.

Form zabezpieczenia jest wiele, ważne jednak by wybrać te najwłaściwszą. Zabezpieczenie w formie weksla tylko skraca drogę wszczęcia egzekucji, co niestety często może okazać się niewystarczającym zabezpieczeniem. Podobnie sytuacja wygląda z poddaniem się egzekucji w akcie notarialnym.
Najlepszy rozwiązaniem w przypadku pożyczek prywatnych jest poręczenie lub zastaw. Jest to szczególnie wygodne rozwiązanie w przypadku sum nie wielkich. Przy dużo większych kwotach warto zabezpieczenie ustanowić na hipotekę nieruchomości pożyczkobiorcy.

Poręczenie jest najczęstszym i najwygodniejszym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie przez poręczenie zobowiązuje poręczyciela względem wierzyciela do wykonania zobowiązania, w przypadku gdy dłużnik nie wywiązuje się z warunków umowy pożyczki. Ażeby umowa pożyczki mogła być zabezpieczona należy spisać umowę poręczenia spłaty. Takie oświadczenie musi być złożone na piśmie pod rygorem nieważności.

W przypadku umowy poręczenia poręczyciel jest zobowiązany wobec wierzyciela solidarnie jako współdłużnik. Dzięki temu pożyczkodawca ma możliwość wymagać zwrotu całej lub części pożyczki zarówno od pożyczkobiorcy jak i poręczyciela, albo od obu jednocześnie do wysokości pożyczonej kwoty.

Równie popularne jak poręczenie jest zabezpieczenia pod zastaw. Jednak w przypadku zastawu prócz samej konieczności stworzenia umowy, pożyczkodawca jest zobowiązany wydać określoną rzecz ruchomą. W przypadku nie spłacenia kwoty pożyczki lub nie wywiązania się z postanowień umowy pożyczkobiorca będzie musiał rzecz odstąpić.

Według art. 312 K.c. ażeby mogło dość do przejęcia na własność przez pożyczkodawcę rzeczy obciążonej zastawem musi wpierw dojść do postępowania egzekucyjnego.

Do otrzymania uprawnienia przejęcia rzeczy ruchomej na własność jest potrzebny albo:
1)Wyrok zasądzający roszczenie
2)Klauzula wykonalności albo
3)Wniosek od komornika.

W przypadku komornika będziemy zmuszeni poczekać aż komornik sprzeda rzecz, na której ustanowiony jest zastaw i przekaże nam odpowiednią zaległą kwotę.


A.G. jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem
Linki sponsorowane
stare 07-23-2012, 10:03   #2
Mareczek33
Widzę, że zabezpieczenie w formie weksla wraca do łask po małej przerwie. Przez jakiś czas w ogóle nie spotykałem się z tym żeby taka forma zabezpieczenia kredytu była dostępna.
Na pewno weksel i zastaw są dużo prostsze niż np. poręczenie, bo to wymaga już udziału osób trzecich i bywa często kłopotliwe...
Mareczek33 jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem
stare 08-06-2012, 14:33   #3
wroclove
Coraz wiecej pożyczkodawców zabezpiecza udzielane kredyty na podstawie sporządzonej umowy zastawu samochodu pożyczkobiorcy. Poniżej znajduje się przykładowy wzór takiej umowy.


Umowa zastawu


Zawarta w dniu ………………….. (data) w ……………………… (miejscowość), pomiędzy:


1. ………………………….. (imię i nazwisko przewoźnika), synem …………………… (imię ojca) i …………………. (imię matki), zamieszkałym w………………… (miejscowość), legitymującym się dowodem osobistym seria………….., numer……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą……………… (nazwa działalności gosp.), wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez…………………….. (nazwa organu), pod numerem…………………………….. nazywaną dalej ZASTAWCĄ

a

2………………………………. (imię i nazwisko najemcy), synem ……………………. (imię ojca) i ………………….. (imię matki), zamieszkałym w ……………………………… (miejscowość), legitymującym się dowodem osobistym seria……………., numer …………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą………………………..(nazwa działalności gosp.), wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez……………………………………..(nazwa organu) pod numerem……………………………, nazywanym dalej ZASTAWNIKIEM§ 1
W celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnej Zastawnika w wysokości .............................. (kwota liczbą i słownie) powstałej na mocy umowy ……………………………………………………………………... (określenie umowy – np. pożyczki plus ewentualnie numer umowy u danego przedsiębiorcy) z ............................. (data), Zastawca obciąża prawem zastawu na rzecz Zastawnika ......................... (dokładne określenie cech obciążonej rzeczy) o wartości ………………………..…………. (kwota liczbą i słownie).


§ 2
Zastawca oświadcza, że przedmiot zastawu stanowi jego wyłączną własność, znajduje się w jego swobodnej i wyłącznej dyspozycji i nie jest obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.


§ 3

Jednocześnie z zawarciem umowy Zastawca oddaje Zastawnikowi w posiadanie przedmiot zastawu określony w § 1.


§ 4
Zastaw zabezpiecza wszelkie roszczenia związane z zabezpieczoną umową, w szczególności kwotę główną, odsetki oraz koszty postępowania.


§ 5
Zastawnik będzie pobierać pożytki, które przynosi obciążona rzecz i zaliczać je na poczet zabezpieczonej wierzytelności oraz związanych z nią roszczeń. Po wygaśnięciu zastawu Zastawnik będzie zobowiązany złożyć Zastawcy rozliczenie otrzymanych pożytków (kwestię tę można uregulować inaczej – np. Zastawnik będzie zwracał Zastawcy wszystkie pożytki uzyskane z rzeczy).

§ 6

W razie przeniesienia wierzytelności zabezpieczonej zastawem nastąpi przeniesienie zastawu na nabywcę wierzytelności.


§ 7
Zastaw wygasa po spłaceniu Zastawnikowi całej należnej kwoty wraz z odsetkami i kosztami. Wówczas Zastawnik ma obowiązek niezwłocznie wydać Zastawcy przedmiot zastawu.


§ 8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.


§ 9

Wszelkie koszty ustanowienia zastawu pokrywa Zastawca.


§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
wroclove jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem
stare 10-12-2012, 10:55   #4
TW LOLEK
Cytat:
Napisał A.G. Zobacz post


Do otrzymania uprawnienia przejęcia rzeczy ruchomej na własność jest potrzebny albo:
1)Wyrok zasądzający roszczenie
2)Klauzula wykonalności albo
3)Wniosek od komornika.

W przypadku komornika będziemy zmuszeni poczekać aż komornik sprzeda rzecz, na której ustanowiony jest zastaw i przekaże nam odpowiednią zaległą kwotę.
Nie do końca chyba. Nie słyszalem np. o lombardzie który do tego by sie stosował. Podejrzewam ze jest wiele osób, które na zasadzie umów lombardowych pozyczają prywatnie pod zastaw np.złota i w przypadku niesplacenia przejmóją zastaw bez wyroku, klauzuli wykonalności i wniosku komornika.
TW LOLEK jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem
stare 01-11-2013, 13:11   #5
Natan
Cytat:
Napisał Mareczek33 Zobacz post
Widzę, że zabezpieczenie w formie weksla wraca do łask po małej przerwie. Przez jakiś czas w ogóle nie spotykałem się z tym żeby taka forma zabezpieczenia kredytu była dostępna.
Na pewno weksel i zastaw są dużo prostsze niż np. poręczenie, bo to wymaga już udziału osób trzecich i bywa często kłopotliwe...
Również byłem zaskoczony sporym zainteresowaniem pożyczek pod weksel, bo wydawało mi się to mało popularne w ostatnim czasie, a jak widać teraz coraz więcej osób chętnie korzysta z takiej możliwości.
Z poręczeniami faktycznie jest ciężko, bo to wielka odpowiedzialność i ryzyko dla osób trzecich, rzadko kto się zgadza na taki układ.
Natan jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem
stare 02-28-2013, 23:27   #6
Mysia 2
oczywiście to do Marexczek33 i Natan

Sporym zainteresowaniem cieszą się pożyczki pod zastaw weksla ,
ale wśród naciągaczy , zresztą 99 % wpisów tutaj to skargi na oszustów
i pobożne życzenia Tępych Naiwniaków.

Wy dwaj też przeczytaliście wpis A.G. z roku 2010 i.....
wyciągnęliście idiotyczne wnioski , nie docierając do sedna
wypowiedzi pana A.G.

cytuję zatem :

,, Bardzo ważne jest przy zawieraniu umowy pożyczki stosowne zabezpieczenie. Wielokrotnie zdarza się, że egzekucje wszczęte po wyroku przeciwko dłużnikom stoją w martwym punkcie z powodu braku dostatecznego zabezpieczenia.

Form zabezpieczenia jest wiele, ważne jednak by wybrać te najwłaściwszą. Zabezpieczenie w formie weksla tylko skraca drogę wszczęcia egzekucji, co niestety często może okazać się niewystarczającym zabezpieczeniem. Podobnie sytuacja wygląda z poddaniem się egzekucji w akcie notarialnym. ,,

Mysia 2 jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem
stare 06-22-2013, 19:32   #7
pozyczkahipoteczna
Praktycznie każda umowa pożyczki prywatnej jest zabezpieczona - najczęściej hipoteką. Do ustalenia pozostaje jedynie LTV - które waha się od 35% do nawet 70% wartości. Plusem jest również to, że hipoteka może być zadłużona - wtedy zobowiązania z działu IV zostają wliczone do kwoty pożyczki i spłacone. Jakie hipoteki są brane pod uwagę ? Mieszkania, domy, lokale, działki budowlane, działki rolne, budynki komercyjne. Oczywiście ważna jest lokalizacja i wartość takiej nieruchomości, a przede wszystkim sposób spłaty pożyczki -to czy klient będzie miał środki na raty. Zabezpieczenie stosowane jest na dziale II Kw (umowa przewłaszczenia) - to najczęściej dla większych kwot pożyczki lub na dziale IV kw.
pozyczkahipoteczna jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem
stare 08-20-2013, 19:20   #8
Grzembi79
WITAM POTRZEBUJĘ PILNIE POŻYCZKI 50000ZŁ NA 5 LAT POD WEKSEL PROSZĘ O KONTAKT 00447895431441


Grzembi79 jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem
stare 08-20-2013, 22:18   #9
Mysia 2
Prokurator także był za jawnością. - Za interesem armii przemawia dopuszczenie do postępowania czynnika społecznego w postaci prasy - podkreślił. Sędzia Gmyz, przyznając, że "to dość nietypowa sytuacja i konflikt różnych dóbr prawnych", podtrzymał decyzję o jawności procesu. Najbliższa rozprawa - w czwartek.
Mysia 2 jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem
stare 11-16-2013, 13:51   #10
bernadeta71
Witam potrzebuje pożyczki pod hipotekę 250 tys na spłatę komornika wartość domu 360 tys. zgodnie z operatem.Ponadto pracujemy z mężem na umowy o pracę na czas nieokreślony łączny dochód miesięczny netto około 6000 zł Sprawa Pilna.
bernadeta71 jest nieaktywny   Odpowiedź z Cytatem
Komentarz


Narzędzia wątku Przeszukaj ten temat
Przeszukaj ten temat:

Zaawansowane wyszukiwanie
Wygląd Oceń ten temat
Oceń ten temat:


Podobne wątki
Temat Autor wątku Forum Komentarzy Ostatni post / autor
Szukam prywatnych osób udzielających pożyczek niki75 4 11-17-2015 14:45
Pomagam w uzyskaniu pożyczek prywatnych etc. s.b.sadowski 101 06-16-2015 20:44
Pomagam w uzyskaniu pożyczek prywatnych etc. s.b.sadowski 22 06-12-2013 13:21
Poszukiwanie pożyczek prywatnych Power 7 05-26-2013 14:58